mylms

... powered by RS2


Přehled a zapojení motorů

Tento článek by měl sloužit jako přehled zapojení různých motorů, neboť i „obyčejný“ trojfázový asynchronní motor lze zapojit několika způsoby. Postupně jsou v článku probrány všechny nejběžnější druhy elektrických motorů.

motor-13

Asynchronní motory zapojené do Δ 

Odkazy označené šipkou (→) směřují na samostatné stránky věnující se problematice blíže.

 

 

Třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko

Stator motoru má několik dvojic cívek (p) připojených k síťovému napětí s určitou frekvencí (f). V statoru vznikne synchronní točivé magnetické pole (má otáčky podle síťové frekvence, dle vzorce (ns = 60 * f / p)). Toto magnetické pole vyvolá v kleci rotoru (slisované plechy s hliníkovým, nebo měděným vinutím) napětí a vzniklý proud vyvolá sílu otáčející rotorem. Kdyby se rotor roztočil na synchronní otáčky, tak by se vůči magnetickému poli statoru neotáčel. V rotoru by se neindukovalo napětí a síla otáčející rotorem by klesla. Hřídel asynchronních motorů se tedy vždy točí asynchronními otáčkami oproti otáčkám magnetického pole statoru. Rozdíl těchto otáček se nazývá skluz, který bývá 3 až 5%.

U motorů, které dostávají časté rázy při rozběhu (např. pohon stolu frézy, často spínaná čerpadla, apod.), nebo trpí přehříváním a nadměrnými vibracemi se může rotorové vinutí přerušit. Motor potom nemá sílu, rotor se hřeje, cuká, se zátěží se roztočí pouze na určité otáčky. Proud přitom odebírá správný a bez zátěže se točí běžnými otáčkami. Při zatížení má však obrovský skluz – buď se neroztočí vůbec, nebo pouze na určité malé otáčky a rotor hřeje. Na rotoru to lze někdy poznat pohledem – některé plechy jsou pootočené – na rotoru není souvislá čára drážek.

motor-12

Řez asynchronním motorem s kotvou nakrátko

 

motor-16

Řez rotorem (kotva nakrátko)

 

 

motor-18

Detail rotoru (ve výřezu jedna drážka z hliníku)

 

motor-19

Spojení klece s vyvážením (nalisované podložky)

 

motor-14

Znázornění klece v rotoru

 

motor-11

Různé tvary drážek v rotoru – upravují charakteristiku motoru

K třífázové síti (3×400 V; dříve 3×380 V) lze běžný 3f asynchronní motor připojit dvojím způsobem – v konfiguraci hvězda, nebo v konfiguraci trojúhelník.  Existují další asynchronní motory s odlišným vinutím, které však nejsou tak časté. Důležité je se vždy řídit typovým štítkem a datovým listem motoru – při špatném zapojení může dojít ke zničení motoru.

Na obrázku níž je znázorněn příklad štítku běžného třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Červeně je orámováno značení vhodného motoru pro rozběh Y/D – při zapojení do trojúhelníku je jmenovité napájecí napětí 400 V, při zapojení do hvězdy je to 690 V. Dále je nutné brát v potaz odebíraný proud a podle toho dimenzovat přívody, stykače, jištění apod.

motor-dy-2

Příklad štítku motoru

 

motor-26

Význam štítku (sdružené napětí → napětí dvou fází proti sobě)

 

 

Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V

 

 

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400 V) pouze do konfigurace hvězda.

V opačném případě (připojení motoru v konfiguraci Δ na 400 V) dojde k poškození motoru vlivem přepětí! Motor bude fungovat na plný výkon (Y) při jmenovitém proudu a otáčkách uvedených na štítku. Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Často používané zapojení motoru.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-1

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

 

motor-37

Svorkovnice motoru zapojená do Y

 

 

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400 V) do konfigurace hvězda přes třífázový frekvenční měnič.

V tomto zapojení lze měnit otáčky a další parametry motoru. Vždy je nutné řídit se manuálem ke konkrétnímu frekvenčnímu měniči! Napájecí svorky jsou většinou L1, L2, L3, nebo R, S, T a výstup do motoru bývá označen U, V, W , nebo T1, T2, T3. Přehození napájecích a výstupních svorek vede ke zničení měniče. Více informací o zapojení motoru přes frekvenční měnič naleznete v tomto článku.

 

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brždění, rampy, …)

 – Vyšší cena měniče

motor-7

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

motor-15

Frekvenční měnič

 

 

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×230 V) do konfigurace trojúhelník.

Motor bude fungovat na plný výkon při jmenovitém proudu uvedeném na štítku. V případě zapojení do hvězdy bude motor fungovat na podpětí při sníženém výkonu (viz přepínání hvězda trojúhelník). Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Tato síť se obvykle v ČR nevyskytuje.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

– Tato síť se v ČR běžně nevyskytuje
 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-3

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

motor-38

Svorkovnice motoru zapojená do D

 

 

 

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230 V) do konfigurace trojúhelník přes jednofázový frekvenční měnič.

V tomto zapojení lze z motoru dostat plný výkon při 1f zapojení. Výhoda je nejen možnost použití 3f motoru na 1f síti, ale i možnost řídit otáčky a další parametry motoru. Nevýhoda je vyšší odběr proudu na 1f přívodu a cena frekvenčního měniče. Více informací o zapojení motoru přes frekvenční měnič naleznete v tomto článku

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brždění, rampy, …)
+ Lze použít třífázový motor na jednofázové síti

 – Vyšší cena měniče
 – Vyšší zatížení 1f přívodu 

 

motor-5

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400VΔ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230 V) do konfigurace trojúhelník s pomocným kondenzátorem (Steinmetzovo zapojení).

Připojením kondenzátoru (vypočítat ze vztahu C = 64 * √P [μF; kW], tedy přibližně 60 – 68μF na 1 kW výkonu, případně změřit fázový proud a kondenzátor upravit podle štítkové hodnoty motoru) se vytvoří v motoru eliptické točivé pole. V tomto zapojení má motor snížený výkon (max. 70% jmenovitého výkonu) a menší rozběhový moment (cca 50%), nehodí se tedy pro náročné aplikace. Reverzaci směru otáčení lze provést přepojením jednoho pólu kondenzátoru na L, nebo N (na obrázku šedě). Provozní napětí kondenzátoru musí být větší než špičkové napětí sítě, vlivem rezonancí je vyšší než napětí síťové. Doporučuji kondenzátor alespoň na 400 V. Toto zapojení je časté např. u míchaček, čerpadel apod.

Níže sice píši, že se nedají regulovat otáčky motoru, ale to není zcela pravda. Je možné použít buď 1f měnič frekvence, nebo jednoduchý triakový regulátor. Triakový regulátor mění napájecí napětí a tedy i skluz motoru, který je závislý na zatížení = motor má menší sílu a je tedy snadnější ho přibrzdit.. Jednoduchost konstrukce triakového regulátoru je vyvážena ještě nižší účinností motoru.

+ Lze použít třífázový motor na jednofázové síti
+ Relativně nízká cena kondenzátoru (v porovnání s měničem) 

– Nižší výkon motoru
 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-8

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

motor-9

Směr otáčení se provede přepojením kondenzátoru, né přepólováním napájení motoru.

 

 

Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 400/690 V

 

 

Δ/Y 400/690 V – Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400 V) do konfigurace trojúhelník.

Motor bude fungovat na plný výkon (Δ) při jmenovitém proudu uvedeném na štítku. V případě zapojení do hvězdy bude motor fungovat na podpětí při sníženém výkonu. Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). 

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Snadný rozběh pomocí přepínání hvězda – trojúhelník

 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-4

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

 

 

Δ/Y 400/690 V – U tohoto motoru lze použít přepínač hvězda trojúhelník.

Při zapojení motoru nejprve do hvězdy a následném přepojení do trojúhelníka lze zamezit velkým proudovým nárazům do sítě – touto problematikou se zabývá článek Přepínaní motoru hvězda – trojúhelník.

  

 

 

Δ/Y 400/690 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400 V) do konfigurace trojúhelník přes třífázový frekvenční měnič.

V tomto zapojení lze měnit otáčky a další parametry motoru. Více informací o zapojení motoru přes frekvenční měnič naleznete v tomto článku

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brzdění, rampy, …)

 – Vyšší cena měniče

motor-6

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

 

 

Δ/Y 400/690 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×690 V) pouze do konfigurace hvězda.

V opačném případě (připojení k konfiguraci Δ na 690 V) dojde k poškození motoru vlivem přepětí! Motor bude fungovat na plný výkon (Y) při jmenovitém proudu uvedeném na štítku.  Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Tato síť se obvykle v ČR nevyskytuje.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

– Tato síť se v ČR běžně nevyskytuje
 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-2

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

 

Další zapojení těchto motorů nejsou obvyklé. Velké motory (řádově stovky kW) se připojují k frekvenčním měničům s napětím 690 V. Největší motory (řádově MW) se připojují ke speciálním vn frekvenčním měničům.

 

 

Motor s více oddělenými vinutími

Tento motor má dvoje vinutí s rozdílným počtem pólů; vinutí jsou většinou zapojeny do hvězdy. V podstatě se jedná o dva motory (dvě statorové vinutí) v jednom těle. Připojením napájení na první tři svorky (U1, V1, W1) se motor roztočí jinou rychlostí než pří připojení napájení na druhé svorky (U2, V2, W2).

motor-10

Vnitřní zapojení motoru

 

motor-20

Dvourychlostní motor s brzdou (třecí, elektromagneticky ovládaná)

 

motor-21

Svorkovnice s usměrňovačem k brzdě

 

motor-22

Popis svorkovnice na víčku

 

Tyto motory se používají tam, kde je potřeba pomocí jednoho motoru docílit více rychlostí s jiným poměrem než 1:2, kde je cenově výhodnější použít jedno ze zapojení níž. Motory s přepínatelnými vinutími najdeme třeba u jeřábů, nebo strojů, kde je potřeba mikroposuv a nelze použít složitou a velkou převodovku.

 

 

Motor s přepínáním Δ – YY (trojúhelník – dvojitá hvězda)

V tomto, tzv. Dahlanderově zapojení je každé vinutí rozděleno na dvě části. Přepínáním cívek ze sériováho na paralelní zapojení se počet pólů zmenší na polovnu – zdvojnásobí se otáčky. Motor má při obou otáčkách přibližně stejný výkon.

 

motor-dy-14

Vnitřní zapojení motoru; zapojení

 

Tyto motory se obvykle používají tam, kde je nutné motor spustit s velkým rozběhovým protimomentem (např. velké brusky na plocho). Motor se spustí do trojúhelníka, kde se sice točí pomaleji, ale má větší sílu v rozběhu, po roztočení na jmenovité otáčky se přepne do dvojité hvězdy, kde se jeho otáčky ještě zvýší avšak s nižším momentem, který však již stačí na provoz.

PYY = (2/√3)*PΔ ≈ 1,16 * PΔ

 

 

Motor s přepínáním Y – YY (hvězda – dvojitá hvězda)

Též Dahlanderovo zapojení . Podobné jako Δ – YY s tím rozdílem, že při běhu do dvojité hvězdy mají dvojnásobný výkon.

 

motor-dy-15

Vnitřní zapojení motoru; zapojení

 

Tyto motory se používají pro pohon ventilátorů. Ventilátor při vyšších otáčkách potřebuje vyšší kroutící moment.

PYY = PY * 2

 

 

Kroužkový motor

Kroužkový motor má stator stejný jako běžný asynchronní motor. V drážkách rotoru je uloženo vinutí, které není zapojeno nakrátko, ale je vyvedeno na sběrné kroužky (svorky K, L, M). Toto vinutí je většinou zapojeno do hvězdy, výjimečně do trojúhelníka. U motorů větších výkonů může být rotor dvoucívkový (svorky K, L, Q). Z kroužků je vinutí vedeno přes uhlíky (kartáče) na svorkovnici motoru. U větších motorů bývá odklápěč uhlíků, který po roztočení motoru spojí kotvu nakrátko přímo v motoru. Tím se ještě více sníží odpor spouštěče – sníží se ztráty = motor je v podstatě s kotvou nakrátko.

 

motor-17

Zapojení svorkovnice kroužkového motoru

 

Tyto motory se hlavně dříve používaly kvůli snadné regulaci rychlosti otáčení (skluz), případně u motorů větších výkonů se pomocí snižování odporu na rotoru motor rozbíhal (omezoval se velký proudový náraz do sítě). Stator motoru se připojí k síti jako běžný motor. Rotor se spojí přes činné odpory. Snižováním impedance odporů se motor roztáčí. Při spojení svorek rotoru nakrátko se motor chová jako běžný asynchronní motor s kotvou nakrátko. Dnes jsou tyto motory využívány výjimečně kvůli nutnosti údržby, složitější (dražší) konstrukci a dnes lze regulovat rychlost motoru jednoduše a téměř beze ztrát pomocí frekvenčního měniče.

 

 

Jednofázový asynchronní motor

Motor též známý jako motor s rozběhovým (běhovým) kondenzátorem, nebo kondenzátorový motor je jednofázový motor, který má obvykle dvě vinutí. Vinutí hlavní (svorky většinou označeny U1 a U2), které je připojeno přímo na síť, a vinutí pomocné (svorky většinou označeny Z1 a Z2), se kterým je do série zapojen rozběhový kondenzátor (kondenzátor může být nahrazen činným odporem (část vinutí je vinuta bifilárně), nebo stíněným pólem). Kondenzátor způsobí fázový posun, v motoru tedy vznikne točivé magnetické pole. Po roztočení motoru může být pomocné vinutí odpojeno, není již pro běh motoru nutné. Pro odpojení vinutí slouží nejčastěji odstředivý, nebo teplotní spínač.

Změna směru otáčení se provede přepólováním směru proudu v pomocném vinutí. Tyto motory jsou konstruovány na konkrétní neměnné otáčky. Ale ty je možné regulovat buď 1f měničem frekvence, nebo jednoduchým triakovým regulátorem. Triakový regulátor mění napájecí napětí a tedy i skluz motoru, který je závislý na zatížení = motor má menší sílu a je tedy snadnější ho přibrzdit.. Jednoduchost konstrukce triakového regulátoru je vyvážena nižší účinností motoru.

 

motor-23

Schématická značka, vnitřní zapojení a rozložení vinutí motoru v motoru s rozběhovým kondenzátorem

 

motor-33

Konstrukce statoru vícerychlostního motoru s běhovým kondenzátorem (z ventilátoru)

 

 
motor-34

Konstrukce statoru vícerychlostního motoru s běhovým kondenzátorem (z ventilátoru)

 

 

Motory se stíněným pólem mají odlišnou konstrukci statoru.  Statorové vinutí (šedě) je navinuto na vyčnívajících pólech, na kterých je výřez, kolem něhož je závit nakrátko (oranžově). Připojením napětí na vinutí se začne indukovat v závitu nakrátko proud, který způsobí magnetický tok opačného smyslu Φz. Celý magnetický tok je tedy deformován k jedné straně – to způsobuje rozběhový moment, který je však malý. Smysl otáčení (který má vždy směr od hlavního pólu ke stíněnému) nelze změnit přepólováním. Tento motor je nejčastěji používán k pohonu ventilátorů (vinutí pak mívá odbočky jejichž přepínáním se mění rychlost otáčení), čerpadel praček a podobných nenáročných aplikacích. 

 

motor-24

Znázornění statoru motoru se stíněným pólem

 

motor-29

Konstrukce statoru dvourychlostního motoru se stíněným pólem (z ventilátoru)

 

motor-30

Detail stíněného pólu

 

motor-31

Rotor je konstrukčně shodný s třífázovým motorem s kotvou nakrátko

 

motor-32

Rotor je konstrukčně shodný s třífázovým motorem s kotvou nakrátko

 

Jednofázové asynchronní motory se používají u malých strojů (přibližně do max. 2 kW), kde není nutné regulovat otáčky, např. ledničky, kotoučové brusky, sekačky, ventilátory, čerpadla apod.

+ Jednoduchá konstrukce
+ Jednoduché zapojení
+ Provoz na 230 V

– Malá účinnost motoru
 – Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

 

 

Zapojení čerpadla MINOR NTD-62–4-LH-80

Toto dříve často používané teplovodní čerpadlo lze zapojit dvěma způsoby – základní otáčky a snížené otáčky. K čerpadlu je nutné připojit běhový kondenzátor.
Napájecí napětí U: 220 V, 50 Hz
Příkon Pr: 79(65) W
Proud Ir:  0,43(0,34) A
Kondenzátor c: 1,5uF, 400 V ac 

 

motor-27

Minor NTD-62–4-LH-80 – základní otáčky

 

motor-28

Minor NTD-62–4-LH-80 – snížené otáčky

 

 

Synchronní reluktanční motor

Rotor tohoto motoru nemá na rozdíl od asynchronního motoru klecové vinutí v rotoru, ale má vystouplé póly, které se natáčí tak, aby rotor měl vůči statorovému vinutí co nejmenší magnetický odpor. Tyto motory mají větší účinnost než asynchronní. Jejich otáčky jsou stejné jako frekvence budícího proudu podle vzorce n = (f x 60) / p. Při přímém připojení na síť se neroztočí kvůli velké setrvačnosti rotoru a rychlému magnetickému poli ve statoru. Stejný problém nastane, pokud se motor přetíží – točivé magnetické pole se jakoby „utrhne“ a motor se zastaví. Více na Wikipedii.

 

 

Univerzální motor

Univerzální, neboli jednofázový sériový motor je jeden z nejrozšířenějších komutátorových strojů na střídavý proud. Rotor tvoří kotva (rotor s komutátorem) zapojená v sérii se statorem. 
Tyto motory mohou pracovat se stejnosměrným i střídavým proudem. Při zapojení na střídavé el. napětí slouží komutátor jako usměrňovač. Při zapojení na stejnosměrné el. napětí slouží komutátor jako střídač. U motorů na střídavý proud musí být stator složen z plechů. Reverzace se provádí přepólováním buď statoru, nebo rotoru. Ne však zároveň.

 

motor-25

Vnitřní zapojení sériového motoru s reverzací přepólováním statoru

Tyto motory se používají u dopravních strojů, v elektrické trakci a zejména ve většině ručního nářadí a spotřebičích (vrtačky, brusky, vysavače apod.).

 

 

Krokový motor

Krokový motor je druh synchronního motoru. Krokovému motoru se věnuje samostatný článek.

 

krokovy-motor-11

Krokový motorNapsal Petan před třemi roky v kategorii Elektronika. Připojeno 58 komentářů.
Přečteno 103865x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

Některé části textů mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | jerry @ | před třemi roky

pračka

dobry den potřeboval bych radu mam pračku kde odešel motor a nahradil jsem jej jinym stim že tam od puvodniho motoru jdou ještě dva zelene draty ktere nemam kde připojit vedli na puvodni motor a bez se mi nerozjel

 • Peťan: Motor z pračky je většinou speciál pro konkrétní řadu praček. Takže zapojit buď podle schéma, případně nějak logicky přezapojit. A nebo nejlíp nahradit stejným motorem jako původní. Na barvy vodičů se většinou nedá spoléhat - každej si to značí jak chce.
 • reagovat

  2 | Filip @ | před třemi roky

  prosím radu

  jaký motor použít při napájení elektrocnetrálou? Motor pro rozběh potřebuje až 5× víc proudu, což vyžaduje zbytečně silnou elektrocentrálu. Pomůže frekvenční měnič?

  reagovat

  3 | drapal lumir @ | před třemi roky

  pripojeni kom.kon.na svorky motoru

  jak velky kompenz.kondenzator pripojit primo na svorky 3faz.asynchronniho motoru 30 kw s rozbehem y.d.pouziti kond. pro snizeni privodniho proudu motoru predem dekuji za odpoved.

 • Peťan: Doporučuji si přečíst tento článek. Je tam i výpočet. Ideální by bylo změření motoru analyzátorem sítě, který zobrazí jalový příkon. Případně bych se obrátil na firmu ZEZ Silko, kde určitě poradí více.
 • reagovat

  4 | mirajab @ | před třemi roky

  Přepínač

  Dobrý den mohu připojit motor do hvězdy a pak do trojuhelníku když je na štítku napsáno trojuhelník 380V?? Moc děkuji

 • Peťan: Pokud je na 380 V při zapojení do trojuhelníku, a na 660 V při zapojení do hvězdy (mělo by být napsáno na štítku), tak by měl jít rozběhnout v konfiguraci hvězda - trojuhelník (viz článek).
 • reagovat

  5 | Tomáš @ | před třemi roky

  odpověď

  [2] Filip: Cena frekvenčního měniče bude neúměrně vysoká k ceně motoru a elektrocentrály, bohužel v dotazu není popsáno co by měl motor poháňět, nicméně bych přemýšlel o jednofázovém motoru se startovacím kondenzátorem, který nemá takové požadavky na startovací proud.

  reagovat

  6 | Karel Spurný @ | před třemi roky

  Náhrada

  Dobrý den Máme starší oběhové čerpadlo u Útop MOTR NENÍ SPÁLENÝ ALE kondenzátor rozběhový 25 mikrofaradů na 400V.
  Nemohu jej sehnat . Dá s nahradit jiným a jaký typ a hodnota.
  předem děkuji Solty.

 • Peťan: Ideální je nahradit jej kondenzátorem se stejnými, nebo podobnými parametry. Kapacita musí být stejná, napětí může být vyšší. Např. tento kondenzátor z GME, a nebo tento z GES by měl vyhovovat.
 • reagovat

  7 | Marek | před třemi roky

  Spouštění 3f motorů

  Dobrý den, mám 3f as. motor a na štítku je 0,75 kW Y/D – 380/220. Mohu takový motor zapínat pouze vypínačem ( svorkovnice motoru do Y ) bez použití přepínače Y/D ? Děkuji Marek

  reagovat

  8 | Franta @ | před dvěma roky

  Spouštění 3f motorů

  [7] Marek: Údaj na štítku znamená že motor se do Y zapojuje na napětí
  3krát380V a do D na 3krát220V.Nelze ho tedy spouštět přepínačem Y/D.Odpověď je tedy že lze zapínat jen vypínačem(sty­kačem,mot.spou­štěčem)

 • Peťan: Přesně tak, svorkovnice motoru se zapojí do Y a tři přívodní fáze se vypínají vypínačem / stykačem / motorstartérem apod...Toto označení na štítku mají většinou motory měnších výkonů, které ani rozběh Y/D nepotřebují.
 • reagovat

  9 | Milan Nedbal @ | před dvěma roky

  Dotaz na motor

  Dobrý den,scháním zapojení motoru P 75/4/2–75 jedná se oveký kutr motor je připojen 3 vodiči.Děku­ji Nedbal

  reagovat

  10 | Jan Koliba | před dvěma roky

  Snížení výkonu motoru

  Mám 3 fáz. motor 15kW provozovaný se softstartérem v zapojení do trojúhelníku. Původně byl provozován s rozběhem přes stykače Y/D. Myslíte, že je možné ho trvale provozovat v zapojení do hvězdy se sníženým výkonem? Jaký by měl výkon? Motor je zapojený na hydraulické čerpadlo a je podle mne značně předimenzovaný. Podobné zařízení stejných parametrů mají motory 7,5kW? dík za info.

  reagovat

  11 | electricar | před dvěma roky

  Mňa zaujíma, podľa čoho sa vypočítajú cievky do asynchrónneho elektromotoru. Som študent a zaujíma ma to, že ako sa to počíta. Ďakujem.

  reagovat

  12 | novák vladimír @ | před dvěma roky

  motor 220/110V

  Mám motor z Mezu Náchod. Typ LJ4T84 250W 1450ot. 220/110V50Hz. Potřeboval bych zapojení vývodů. Jsou tam tři vynutí.Červené modré černé.Děkuji předem za radu

  reagovat

  13 | Unclesamy | před dvěma roky

  Dotaz

  Dobrý den, ve Vašem článku jsem se dočetl cituji:
  „Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V
  Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) pouze do konfigurace hvězda.“
  Můžete mi prosím napsat, jak by mohlo dojít k poškození přepětím při zapojení do trojúhelníku, když zapojení do hvězdy znamená vyšší napětí na cívkách než zapojení do trojúhelníku? Něco mi asi uniká. Děkuji Pasečný

 • Peťan: Zjednodušeně... Představ si, že každá cívka motoru je na 230 V. Když zapojím motor do hvězdy, tak jsou vždy dvě cívky v sérii. Kdyby zrovna L3 procházela nulou, tak je mezi L1 a L2 400 V (cívka mezi W1 a W2 (=horní) jakoby tam nebyla, protože skrz ní neprochází žádný proud). Těch 400 V se rovnoměrně rozdělí mezi obě zbylé (prostřední a dolní) cívky, takže na každé bude, řekněme 200 V. Cívka to přežije, protože je na 230 V.

  Když přepojím motor do trojuhelníku, tak jsou cívky zapojeny sérioparalelně (dvě cívky v sérii (horní a prostřední) a jedna k nim paralelně (dolní)). Když bych mezi L1 a L2 přivedl 400 V tak se na té dolní cívce objeví právě těch 400 V. Jenže cívka je na 230 V. Takže shoří... Proto je nutné tam připojit 230 V. Snad je to pochopitelný.
 • reagovat

  14 | Michal | před dvěma roky

  Motory 230/400V - nejasnost

  Dobrý den,
  Asi to dobře nechápu. V článku je uvedeno:
  „Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V
  Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) pouze do konfigurace hvězda.“
  a v druhém odstavci:
  „Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400V) do konfigurace hvězda přes třífázový frekvenční měnič.“
  a ve třetím odstavci:
  „Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×230V) do konfigurace trojuhelník.“

  Jak tyto motory odliším, když na štítku mám uvedeno D/Y 230/400V? Je tam ještě nějaký údaj, který mi určí, který motor lze zapojit na přímo do hvězdy, který přes frekvenční měnič, který do trojúhelníku apod?

  Protože jinak by si ty informace v jednotlivých odstavcích vzájemně odporovaly (např. první a třetí odstavec).

  Díky
  Michal

 • Peťan: Takhle je to správně. Jeden motor totiž lze zapojit dvěma způsoby. Buď do trojuhelníku, nebo do hvězdy. ΔY 230/400 V znamená, že když motor zapojím do trojuhelníku, tak je na 230V (první symbol, první napětí). Když motor zapojím do hvězdy tak je na 400 V (druhý symbol, druhé napětí).

  Zapojení si zvolím podle toho, jaké mám napájecí napětí. V ČR je sít 3*400V (když měřím mezi dvěma fázemi, je tam 400V), takže napřímo můžu motor zapojit jenom do hvězdy (400V odpovídá symbolu hvězdy). V Americe by se musel zapojit do trojuhelníku na 230 V, protože tam mají jiné napájecí napětí v síti. Ale to nás nezajímá, protože nejsme v émerice.

  K napájení motoru můžu použít frekvenční měnič. Zjednodušeně podle napájení existují dva druhy měničů (je jich víc, ale to teď neřešíme). Jeden má jednofázové napájení (malé měniče) 1*230V -> Na výstupu z něj je třífázové napětí 3*230 V (měnič vytvoří z jedné fáze tři. Napětí ale nezvětší!). Pak jsou měniče s třífázovým napájením (větší měniče) na 3*400 V. Ty mají na výstupu opět třífázové napětí, ale o hodnotě 400 V. Podle toho jaké jde napětí z měniče zapojíme motor buď do Y (400 V), nebo do D (230V)

  Takhle lze zapojit jeden motor:
  TROJUHELNÍK (230V): V Americe přímo na 3f síť, Frekvenční měnič s napájením 230 V, Rozběh pomocí kondenzátoru
  HVĚZDA (400V): Přímo do třífázové sítě, Frekvenční měnič s napájením 400 V

  Bavíme se samozřejmě o obyčejném třífázovém asynchronním motoru s kotvou nakrátko. Tento motor (s označením na štítku ΔY 230/400 V) je nejběžnější motor řekněme do 4 kW. Doufám, že je to srozumitelný, kdyby něco, je tu místo na diskuzi :)
 • reagovat

  15 | Michal | před dvěma roky

  [14] Michal: Díky, už to chápu. Já se předtím v těch odstavcích trochu zamotal :-).

  Ještě bych měl jeden poddotaz. Mám 2kW motor (D/Y 230/400V), který bych chtěl využít ke stavbě hoblovky. Šířka válce je cca 38cm.
  Bojím se, že když to bude zapojené na přímo, tak mi to bude vyhazovat jistič, protože roztočit tenhle válec půjde asi o dost tíž než roztočit třeba pilu.

  Předpokládám, že rozběh tady v tomhle případě asi řešit nepůjde? Nebo ano s frekvenčním měničem? Tenhle motor chci použít proto, že je malý a nechci stavět nějaké monstrum. Ale když to bude vyhazovat pojistky, tak mi asi nezbude nic jiného, než použít nějaký velký.

  Díky
  Michal

 • Peťan: Rozběh hvězda-trojuhelník u tohoto motoru nepůjde. 2kW motor bych se ale nebál zapojit napřímo (samozřejmě s vhodným jištěním, nejlépe motorstartér nastavený na proud motoru). 2kW motor má při třífázovém napájení jmenovitý proud necelých 5 A, takže i při trošku těžším startu by ho běžné domovní jističe (25A > 16A) měli udržet.

  V případě nouze se dá použít softstarter, což je něco, jako frekvenční měnič, ale nedá se u něj štělovat frekvence. Jenom čas rozběhu - pouze tedy zajišťuje plynulé roztočení motoru. Cena by mohla být od nějakejch 3-4 tisíc výš.
 • reagovat

  16 | Novotný @ | před dvěma roky

  Výkon je třetinový

  reagovat

  17 | Novotný @ | před dvěma roky

  [10] Jan Koliba: Výkon je třetinový

  reagovat

  18 | Mytys @ | před dvěma roky

  Frekvenční měnič

  Lze s frekvenčním měničem regulovat trvale výkon asynchroního motoru? Nebo jen otáčky? Jako že bych 3kW motor provozoval např jen na 2KW ale na plných otáčkách dle štítku např 1440 ot x min-1.

  reagovat

  19 | Mira @ | před dvěma roky

  Motor pouze Trojuhelník

  Dobrý den, mám motor AP132m-4 zapojení na štítku je pouze trojuhelník – 380V, výkon 7.5KW / 15.2A jak tedy zapojit? přepínač hdvězda – trojuhelník?.

  Dále mám motor ( nemám napsaný typ) D/Y – 220/380, pozor, výkon 7.5KW.! – tento motor by měl jet tedy pouze do hvězdy.
  Předem děkkuji za odpověď

  reagovat

  20 | Vašek | před dvěma roky

  softstart

  [2] Filip: Zdravím, k omezení velkého proudového rázu při startu motoru se používaa takzvaný SoftStart. Doporučuji přečíst si o tom na wiki: http://cs.wikipedia.org/…start%C3%A9r

  reagovat

  21 | radim urvalek @ | před dvěma roky

  kondenzator

  mam motor 550w zapojeny na 3f ,zapojuji ho na 1f kondenzator byl vypocitany na 37,4 mikof mam koupit 35 nebo 40 mikrof diky za radu

 • Peťan: Pokud vyšlo 37,4 uF, tak bych koupil 40 uF. Kondenzátory většinou mají velkou zápornou toleranci, tak je možný, že 40uF bude mít třeba 38 uF (a časem to bude jen klesat). Každopádně bych změřil proud kondenzátorem a porovnal ho s proudem na motoru.
 • reagovat

  22 | lubomír @ | před dvěma roky

  zapojení motoru

  mám motor z pračky hodnoty: 3phase 195V/2A/310Hz­/600W.motor má 5 vývodů z motoru+(2 vodiček ložisku)naměřil jsem mezi třemi vodiči vzajemně 11,3ohmů a mezi zbylými dvěmi skoro zkrat.Mezi trojicí a dvojicí je nekonečno.Jek motor zapojit k měniči.

  reagovat

  23 | GUSTAV @ | před dvěma roky

  dobry

  potreboval bych pomoc zapojeni cerpadla z 380 na 230v co to znamena u1 zda v1 w1 predem mockrat dekuji

 • Peťan: Jde o to, co tam je za motor... Né všechny motory jdou "přepojit" na 230 V. A když už jde, tak má asi tak o třetinu nižší výkon. S tím je potřeba počítat.
 • reagovat

  24 | jaro @ | před dvěma roky

  rada

  d.d. mám kosačku s motorom jednofázový asinchr. 1,2 Kw
  nerozbieha sa -keď ho potočím tak áno, akej hodnoty mám kúpiť
  zondezátor aby to bolo OK.(nedá sa prečítať),?? Ďakujem.

 • Peťan: Bylo by dobré vědět typ motoru. Pro běžný třífázový motor zapojený na jednu fázi je přibližný výpočet v článku.
 • reagovat

  25 | marek @ | před dvěma roky

  problém

  zdravím mám takový problémek mám klasický asynchroní motor mez 180W Y/D 400/230 potřebuji ho na 230V 1F,použil jsem Steinmetzovo zapojení kondik 12mikroF, motor se roztočí ale hřeje se a rezonuje při připojení na 400V motor šlape bez problému, co to způsobuje? díky

  reagovat

  26 | Petr @ | před dvěma roky | -

  jak zapojit elektromotor 110V na 220V

  dobrý den,mám nový elektromotor na 110V – 0,75 KW a chtěl bych jej zapojit na 220V.
  Jaký je nejlepší,nejjed­nodušší a nejlacinější zapojení.
  Šlo by to zapojit přes TRIAK 600V / 16A ?

  reagovat

  27 | Zdeněk @ | před dvěma roky

  Zapojení motorku

  odešla mi pekárna ETA tak bych chtěl použít motorek na domácí mlýnek na obilí. na mortorku je jen nápis napětí a víc nic. Motorek má tři vodiče, černý, červený a bilý. kondenzátorek 4 uF na 450 V, má dva vodiče červený a černý. Podle zapojeni k elektronice jsem si všimnul, že fáze jde na červený drát , nevím na co je ten bilý a černý. motorek měl chod vlevo i vpravo.

  reagovat

  28 | Jaroslav Vlk @ | před jedním rokem

  kroužkový motor s dutou hřídelí

  Potřebuji kroužkový motor s dutou hřídelí oklo 1–2kW. I nefunkční. pokud možno dlouhý. J. Vlk

  reagovat

  29 | Jaroslav @ | před jedním rokem

  motor 380 v zapojit na 220 V

  Dobrý den, mám starší míchačku r.1974 motor na 380 V, 1,1 kw, 910 ot/min. a potřeboval bych jej zapojit na 220 v. Jak na to ? Stačí kondenzátor, nebo mi poradíte něco lepšího. Dík za radu.

  reagovat

  30 | Josef | před jedním rokem

  Jednofázový motor na 3 fázové síti

  Dobrý den..Potřeboval bych poradit.V prů­myslovém rozvaděči mám přívod 3×400V, L1,L2,L3,PEN.Když připojím jednofázové čerpadlo(L1,N,PE)-1kW motor přes jistič 30A tak po sepnutí stykače okamžitě jistič vypadne.Fáze L1 přes jistič, Modrý N a ZŽ PE z motoru spojeny a připojeny pod jednu svorku na PEN svorkovnici.Když motor ale připojím z jiného rozvaděče do obyčejné zásuvky jištěnou 16A jističem čerpadlo normálně funguje.Nevíte kde je chyba že mi padá jistič 30A když spojím modrý a zelenožlutý z motoru pod jednu svorku do PEN svorkovnice.

 • Peťan: Pokud při napájení z rozvaděče nefunguje a při napájení ze zásuvky funguje, tak je to docela zvláštní... N a PE v zásuvce stejně končí v jednom místě. Napadá mě akorát jestli ten "30A jistič" není náhodou 0,030A chránič? Co je to přesně za typ? Pomohla by fotka, nebo schéma zapojení a přesné typy přístrojů (jak motor tak ten jistič). Ideálně na to zavolat elektrikáře ;)
 • reagovat

  31 | Daniel @ | před jedním rokem

  Dotaz

  Dobrý den prosím o radu.. Půjde na tomto motoru (1LF7073-4AB10) změna směru otáček? : http://www.bezvapraha.cz/…-min-101-180
  Děkuji

 • Peťan: Ano půjde. Zapojení bude znázorněno na vnitřní straně víka svorkovnice.
 • reagovat

  32 | Daniel | před jedním rokem

  [31] Daniel: Děkuji..

  reagovat

  33 | Tonys @ | před jedním rokem

  Záběrový proud

  Dobrý den, neporadíte, jak bude záběrový proud u motoru:
  Typ – ATM180M-4/16 -dvojrychlostní motor
  5,0/1,0 kW
  cos Fi 0,81/0,4
  380V Y/Y 12/9A
  1400/325 min
  Ik – 50,5/14A
  cos Fi 0,81/0,4
  Chci jej připojit na záložní zdroj.

 • Peťan: To se nedá moc dobře odhadnout, když se neví, jakou bude mát zátěž na hřídeli. Většinou je záběrový proud kolem 6 - 10 násobku jmenovitého proudu. Ale i více, nebo méně podle zátěže.. Doporučuji hodnotu proudu změřit přímo na motoru.
 • reagovat

  34 | Tonys | před jedním rokem

  [33] Tonys:
  Na štítku je Mz= 80/48

  reagovat

  35 | Michal Dobrý @ | před jedním rokem

  kondenzátory

  [6] Karel Spurný: Dobrý den, můžete zapojit i dva kondenzátory do série čili každý po 20uF

 • Peťan: Pokud budou vyhovovat i ostatní parametry (zejména napětí), tak bych v tom neviděl problém. Výsledná kapacita dvou 20uF kondezátorů bude 10 uF.
 • reagovat

  36 | Milan Suk @ | před jedním rokem

  Dotaz

  Dobrý den.
  Mám 3F asynchronní dvourychlostní motor (MEZ r.v.1976) Δ/YY 220/380V, 1420/710 ot./min. 250/120W. Lze tento motor zapojit na 230 V pro 710ot./120W ?
  Pokud ano, můžete popsat zapojení na svorkovnici? Děkuji

  reagovat

  37 | Jozef J | před jedním rokem

  Dotaz

  [19] Mira: Dobrý večer.Mám as.motor 3fáz.4AP 132S-4 5,5kw 1450ot.Na štítku je trojuholník 400 V.Je tento motor možné zapojiť aj do hviezdy a následne do trojuholníka? Alebo len do trojuholníka.Ďa­kujem.

 • Peťan: Viz článek Přepínání motoru hvězda - trojúhelník a štítek motoru...
 • reagovat

  38 | roman | před jedním rokem

  rozběhový odpor

  [2] Filip: frekvenční měnič by řídil otáčky, ale neřešil rozběhový proud. u strojů do 3 kW pomůže rozběhový odpor, kterým se sníží rozběhový proud, u silnějších motorů se používají tlumivky nebo autotransformátory.

  reagovat

  39 | Míla @ | před desíti měsíci

  lomena hvezda

  Tento web s mi líbí.Prohledl jsem si ho,mám malou připomínku k zapojení motoru do dvojité hvězdy označované též nesprávně lomená.Lomená hvězda se používá u zapojení sek.vinutí transformátoru,kdy je sekundarní vinutí na dvou sloupcích.Užívá se při nerovnoměrném zatížení sítě. Přeji hezký den

 • Peťan: Díky za připomínku. Samozřejmě máš pravdu. Opravil jsem to.
 • reagovat

  40 | Pepe @ | před sedmi měsíci

  Dobry den potreboval bych poradit mam doma sici stroj pohaneny servomotorem s magnetickou spojkou a muj problem spociva v tom ze nemam v byte napeti 380V ale jen 220V slo by provezt zapojeni na 220V??? S tim ze stroj bude schopen vykonavat vsechny funkce jako doposud za odpoved Dekuji

 • Peťan: Záleží na tom, co je použito za servo/servodriver. Docela by pomohlo schéma zapojení. Není tam spíš obyčejný třífázový motor s frekvenčním měničem? V tom případě by to pravděpodobně šlo. Ale bez typu motoru a měniče se dá jenom hádat.
 • reagovat

  41 | Michal @ | před třemi měsíci

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  Zdravím,
  na kompresoru mám motor 7,5 kW a na štítku má D 380V. Je tam namontovaný rozeběh D-Y, ale prakticky se na Y motor roztočí nejdříve velice pomalu, jako by neměl sílu ale jakmile přepne do D tak se rozjede naplno ( někdy také vyhodí jistič ). Ta hvězda neběží, tak, jak by měla. Už jsem vyzkoušel všechno možné… Zde je video:
  https://www.youtube.com/watch?…

  Prosím o radu.

  Díky moc.

 • Peťan: První co bych vyzkoušel je, jestli se motor spustí, když je kompresor komplet prázdnej, nebo s odpojeným výtlakem. Pokud ano, tak zřejmě nebude problém v zapojení. Zapojení je popsáno v článku rozběhu Y-D, takže ho dál popisovat nebudu. Problém tohoto rozběhu je snížený výkon motoru na 1/3 při provozu do Y. Motor se tedy točí dobře, ale nemá sílu se točit. Nejsem si jistej, jestli je u těchto kompresorů běžný rozběh Y-D. Zrovna tenhle týden jsem stejný kompresor opravoval - a měl jenom tlakový spínač a přímý rozběh do D. Ani mi rozběh Y-D nedává moc smysl - ten slouží k omezení proudu při startu, kdy je snížená zátěž motoru. Ale kompresor má plnou zátěž prakticky ihned. Něco jiného by bylo, kdyby měl kompresor setrvačník a spojku...
  Každopádně bych dále zkontroloval odlehčovací ventil. To je na tej trubičce, co vede z výtlaku ke klikovce. Jeho funkce je odfouknout (po vypnutí motoru to jde slyšet) tlak z potrubí, aby se kompresor mohl spustit bez zátěže. Tam by mohl být problém. Jde však taky o to, jestli si kompresor nenafouká při běhu do hvězdy takovej tlak, že už to motor neutáhne.

  Pokud se tedy motor s prázdným vzdušníkem rozbíhá dobře, tak bych zkontroloval odlehčovací ventil a zkrátil dobu běhu do Y na rozumné minimum - tím myslím, tak sekundu, dvě.

  Určitě dej vědět, jak to dopadlo.
 • reagovat

  42 | Zdeněk @ | před třemi měsíci

  zapojení motorku ETA z pekárny

  [28] Jaroslav Vlk: Nikdo mi neporadí, když ho nějak zapojím i s konenzátorem, tak jede a je velice slabý a musím ho roztáčet rukou.

  reagovat

  43 | Michal @ | před třemi měsíci

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [41] Michal: Já jsem odpojil úplně potrubí na výtlaku za válci, ale efekt je stejný. Zkoušel jsem otáčet i ručně a kompresor se volně točí. Na hvězdu se točí, jako by neměl sílu- pomalu a pak přepne do D a jede plnou rychlostí. Jenže on se má točit plnou rychlostí i do Y. Dnes jsem zase laboroval, ale žádný výsledek… Na štítku motoru je uvedeno D 380V. Vyhodil mi při opětovném zapnutí jistič 40A- char.B Zde dnešní video:
  https://www.youtube.com/watch?…

  reagovat

  44 | Michal @ | před třemi měsíci

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [43] Michal:
  Nevyřešil by to softstarter značky Schneider Electric ATSU01N222LT ( místo rozeběhu Y-D )? Teď někdo nabízí na prodej… Jak funguje? Kdybych na něj napojil motor rovnou do D, tak starter pozvolna motor rozeběhne aby nedoško k rázu?

 • Peťan: A je vše správně zapojeno? Když se hřídel motoru odpojí od kompresoru točí se motor do Y? Softstarter postupně zvyšuje (rychlost se dá nastavit) napětí (a tedy i proud) na motoru. Nahrazuje to rozběh Y-D. Bylo by to lepší řešení. Spíš bych ale nejdřív zkontroloval ten odlehčovací ventil a motor rozbíhal jenom do D... Motor se po zapnutí musí začít točit "lehce", protože nemá protitlak. Teprv po chvíli dostane plnou zátěž - ale to už se točí. My ho tady máme připojenej na jistič 25D a není s tím problém. Pokud budu v pondělí v terénu a vzpomenu si, tak zkusím nahrát funkční kompresor.
 • reagovat

  45 | Michal | před třemi měsíci

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [44] Michal:
  Motor jsem zkoušel rozeběhnout na Y kabelem napřímo- mimo stykače. Potrubí výtlaku je zcela odmontované- žádný odpor. Rukou jsem zkoušel otáčet motorem a volně se točí. Stejně ta Y motor neroztočí… Vše jsem přezkoušel, ale vypadá to jako by byl problém v motoru- vinutí jsem ale proměřil a je O.K. Jako kdyby ten motor nebyl určen k rozeběhu Y…

 • Peťan: Na motoru musí být D/Y 380/660V. V tom asi problém nebude... Myslím rozběhnout motor úplně bez zátěže, bez připojeného kompresoru. On ten kompresor nějakou sílu potřebuje, protože se ventily otevírají až když je uvnitř stlačený vzduch. Při rozběhu do D vypadává jistič? On může mít taky ten motor poškozený rotor. Není to úplně běžný, ale nedávno jsem to viděl na motoru 22 kW. Motor pak bere správný proud, ale nemá sílu.
 • reagovat

  46 | Michal @ | před třemi měsíci

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [45] Michal:
  Na štítku je uvedeno D 380V – tak to mají i jiné motory. Při rozeběhu do D vypadává jistič. Motor se mi odpojovat nechce – váží 80 kg…

 • Peťan: Tak pokud je motor i kompresor OK, tak prostě jenom nemá takovou sílu do Y, aby utáhl kompresor. Softstarter by mohl pomoci, protože má plynulejší náběh proudu. Motor se pak zapojí rovnou do D a nastaví se délka startu.
 • reagovat

  47 | Michal @ | před třemi měsíci

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  A byl by tento vhodný? :
  Schneider Electric ATSU01N222LT

 • Peťan: Nevím, jaký je proud motorem. Ale podle výkonu by to mělo být OK. Koukni co je na motoru a na softstarteru a porovnej si to.
 • reagovat

  48 | Michal @ | před třemi měsíci

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  Na motoru by musel být špatný rotor- to nedokážu identifikovat, ale cívky statoru mají všechny stejný odpor…

 • Peťan: Tohle se špatně zjišťuje. Nejde to změřit - motor prostě nemá výkon. Ale to bych neřekl, že bude tento případ. Motor prostě nemá sílu kvůli tomu, že jde do hvězdy. Pokud je to motor 7,5 kW, tak má při zapojení do Y cca 2,5kW.
 • reagovat

  49 | Michal @ | před třemi měsíci

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [47] Michal:
  Na štítku motoru je 15,2 A

  reagovat

  50 | Václav @ | před třemi měsíci

  dotaz na rozběhový kondenzátor

  Prosím o radu,–potřebuji připojit motor 380V k napětí 220V s rozběhovým kondenzátorem,za­pojení je jasné,jen potřebuji informaci,kde sehnat rozběhový vypinač se třemi polohami – ..vypnuto…zap­nuto…rozběh přes kondenzátor..,který se pružinou po rozběhu a pustění rukou sám vrátí do polohy zapnuto. Vím že tyto vypinače existují,nemohu na ně nikde narazit. Díky moc za odpověd.

 • Peťan: Při provozu třífázového motoru na jednu fázi se používá pomocný běhový kondenzátor. To znamená, že se kondenzátor při provozu neodpíná. Jinak, zakázkový typ vačkového vypínače umí vyrobit Obzor.
 • reagovat

  51 | Václav @ | před dvěma měsíci

  dotaz na rozběhový kondenzátor

  [50] Václav: Super odpověd,děkuji moc. Tento problém mám u varhanního ventilátoru,který už je výrobcem takto udělán,rozbíhá se dvojitým spinačem na světla,druhý se po roztočení a uvolnění rozpojí,motor se točí,ale kontakty se občas připečou. Bude to určitě lepší vypočíst a předělat na běhový kondenzátor. Ještě jednou moc díky.

 • Peťan: Jde o to, jestli tam opravdu není spíše jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem. Ne všechny motory s kondenzátorem jsou přepojený třífázový... Pokud se vypínač spéká, tak bych se koukl po nějakém průmyslovém vypínači (viz odkaz v předchozím příspěvku). Byl by typ motoru? Takhle to vypadá na nějakej bastl...
 • reagovat

  52 | Václav @ | před dvěma měsíci

  dotaz na rozběhový kondenzátor

  [51] Václav: Ventilátor je od celkem renomovaný společnosti s dlouhou praxí bez problémů, takže taky nevím co si o tom myslet,–jestli někde neudělali chybu. Motor je dost nepřístupný ve vzduchotěsné tlumící bedně,tyhle motůrky berou tak kolem 750W. A je to trochu od nás vzdálené. Určitě by by bylo dobré vniknout dovnitř, vše na motoru opsat,případně nafotit a pak se Vám opět ozvu. Velmi moc děkuji za odpovědi a zdravím. V.M.

  reagovat

  53 | pspipes | před měsícem

  Δ/Y 230/400 V + kondenzator

  Váš článok o zapojení reverzného chodu mi veľmi pomohol. Po drobnej chybe /zle pochopené schéma z mojej strany/ zapojené správne a funkčne :) ďakujem.

 • Peťan: To jsem rád, že se zadařilo :)
 • reagovat

  54 | chose @ | před měsícem

  motor ∆|Y 230/400 V

  Dobrý den motor je zřejmě převinut a jen na jedné straně svorkovnice jsou připojeny dráty z vinutí. Jak ten motor zapojit ? Motor je 2,2 KW 2860 ot/min, ~ 3

 • Peťan: Momentálně mám věšteckou kouli v opravně, ale zkusil bych změřit odpory vinutí proti sobě. Je možné, že to není motor D/Y, ale že je uvnitř zapojen do Y, nebo do D. Co je na štítku a víku svorkovnice? Možná by pomohla fotka motoru (štítku, svorkovnice, víčka).
 • reagovat

  55 | chose | před měsícem

  [54] chose: on ten motor je převinutej štítek a víčko bude bez předmětné.

 • Peťan: Tak v tom případě opravdu těžko říct. Nejlepší by bylo se zeptat člověka, kdo převíjel. Jinak bude motor zapojen do D, nebo do Y na 400 V. Pokud z motoru vedou jen tři dráty, tak moc variant není.
 • reagovat

  56 | chose | před měsícem

  [55] chose: to D je jak ?

 • Peťan: D je zapojení do trojúhelníka. Ale pokud z motoru čučej jen tři dráty, tak se s tím stejně nic moc nedá dělat. Vlastně kromě připojení na síť nic.
 • reagovat

  57 | chose | před měsícem

  [56] chose: tak mě přijde že asi na té svorkovnici ty dráty z motoru odkáply jsou tam jen očka …je to možný všechny 3 naráz ???

 • Peťan: Tak jako možný je všechno...
 • reagovat

  58 | chose | před měsícem

  [57] chose: díky za rady a pokecat …motor vrátím .

  reagovat

  Připojte váš komentář!

  * Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.
  Autor stránek odpovídá vždy do komentáře.
  Nevhodné komentáře budou mazány, případně udělen BAN na IP!