mylms

... powered by RS2


Duhy sítí a jejich možné poruchy - Síť TN

Tento článek by měl sloužit jako přehled nejběžnějších elektrických sítí v ČR, přehled barev vodičů a jejich zapojení. Vždy se řiďte originálním návodem k použití a platnými normami! Zapojení a informace níže mají pouze informativní charakter a jsou reprezentací mého pochopení norem! Při práci na el. zařízení se jedná o práci na vyhrazeném zařízení! Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb!


barvy-vodicu-a-site-8

Síť TN-C-SK pochopení elektrické soustavy je nutné znát alespoň základní druhy sítí. Existuje několik sítí, některé však nejsou tak běžné. Ale pro přehled uveďme, že existují sítě IT, TT a TN.

 

  • První písmeno označuje uzel zdroje, tedy většinou generátoru, nebo distribučního transformátoru (I – izolovaný, T – uzemněný)
  • Druhé písmeno označuje ochranu neživých částí (T – spojením se zemí, N – spojení s uzlem zdroje ochranným vodičem).

 

U sítí TN se používá jedno, nebo dvě doplňková písmena a to C a S (C – sdružený střední a ochranný vodič PEN, S – oddělený střední a ochranný vodič N a PE). Existují tedy sítě TN-C, TN-S a jejich kombinace TN-C-S. 

 

  • PE (Protective Earth) – Ochranný vodič, označován zelenou a žlutou barvou.
  • PEN (Protective Earthing and Neutral conductor) – Ochranný vodič, který slouží zároveň jako pracovní střední vodič, označován zelenou a žlutou barvou.
  • N (Neutral) – Střední (pracovní) vodič, označován modrou barvou. Protože je pracovní, musí se brát jako nebezpečný.
  • L (Line) – Fázový (pracovní) vodič, označován černou, hnědou, nebo šedou barvou (pořadí barev není definováno). Je pracovní, musí se brát jako nebezpečný.
  • Živá část – Část el. zařízení, která je vyrobena pro to, aby na ní bylo za běžného provozu přítomno napětí.
  • Neživá část – Část el. zařízení, na které za běžného bezporuchového provozu není napětí.
  • Nebezpečné dotykové napětí – Napětí, které může způsobit úraz el. proudem (50 V AC, 120 V DC – platí pro normální a nebezpečné prostory)

 

 TN-C

 

barvy-vodicu-a-site-1

Síť TN-C

Tato síť je běžná u silových vedení (el. vedení k domům, rozvodny apod.), dále se běžně používala u domovních instalací do roku 1995. Má sdružený střední a ochranný vodič označovaný jako PEN (Protective Earthing and Neutral conductor). Jsou tedy použity fázové (pracovní) vodiče a jeden ochranný vodič, který zároveň slouží jako střední (pracovní). Zásuvky 230 V (dříve 220 V) jsou připojeny dvouvodičově, zásuvky 400 V (dříve 380 V) jsou připojeny čtyřvodičově, tzv. „čtyřkolík“.

Hlavní výhoda spočívá v nižší ceně na realizaci (zvláště u velkých průřezů) – není nutné používat dva vodiče, které jsou stejně u zdroje spojeny. Porucha vodiče PEN způsobí nefunkčnost přístrojů, které vyžadují střední vodič – okamžitě jde poznat, že někde nastala závada. Minimální průřez PEN dle ČSN 33 2000–5–54 je 10 mm2 pro  Cu vodič.

Nevýhody jsou nemožnost použití proudového chrániče, vodič PEN je namáhán provozním proudem. Přerušení vodiče PEN může způsobit vznik nebezpečného dotykového napětí na neživé části. Protože tyto instalace jsou stále běžné v domovních instalacích provedených hliníkovými vodiči, jsou tyto závady stále běžnější a velice nebezpečné = život ohrožující!barvy-vodicu-a-site-2

Porucha v síti TN-C

 

Pokud dojde k přerušení vodiče PEN, tak na jeho neuzemněné straně se může objevit napětí. Toto napětí může mít různou hodnotu (nebezpečné i pro spotřebiče), protože prochází přes různou impedanci různých spotřebičů. V každém případě je to stav velmi nebezpečný, protože napětí je zavlečeno např. na kolíky zásuvek, ochranné kryty zařízení jako je lednice, mikrovlnná trouba apod. Tato porucha si vždy žádá odpojení elektroinstalace od sítě a neprodlený zásah elektrikáře.

Na obrázku výše (pro zjednodušení nejsou zakresleny jistící přístroje) je připojeno několik přístrojů/spotřebičů. Spotřebič třídy II má dvojitou, nebo zesílenou izolaci (vysavač, rádio apod). Nemá (a ani nesmí mít) přiveden ochranný vodič. Jeho tělo je z nevodivého materiálu. Další spotřebiče jsou třídy I (mikrovlnná trouba, lednička, pila apod.). Ty mají přiveden ochranný vodič na kovové tělo. Všechny přístroje jsou bez závad. Avšak mezi druhým a třetím spotřebičem došlo k přerušení vodiče PEN. Přes třetí spotřebič (např. přes spirálu) jde elektrické napětí na vodič PEN a tedy i na kryt zařízení a následně na všechny ostatní spotřebiče a na kolíky zásuvek. Na přístrojích je nebezpečné dotykové napětí z L3 (dalo by se naměřit cca fázové napětí), avšak nevznikla taková porucha, která by vybavila jistič, nebo pojistku. Přístroje napájené jednofázovým napětím nefungují.

 

 

barvy-vodicu-a-site-3

Porucha v síti TN-C

Na dalším obrázku vznikla porucha mezi prvním a druhým spotřebičem. Vodič PEN je zde zapojen mezi impedance druhého a třetího spotřebiče. Oba spotřebiče jsou zapojeny na rozdílné fáze. Na přístrojích je nebezpečné dotykové napětí, avšak jeho velikost záleží na impedancích jednotlivých přístrojů. Napětí se mění podle zatížení jednotlivými přístroji. V případě, kdy by byl 2. spotřebič např. 60W televize a třetí spotřebič rychlovarná konvice (2000 W), tak by se napětí na televizi přibližovalo sdruženému napětí (400 V). Došlo by k poškození spotřebiče, případně přetížení – hrozí nebezpečí vzniku požáru!

 

 

TN-S

 

barvy-vodicu-a-site-4

Síť TN-S

Tato síť má oddělený střední a ochranný vodič již přímo u zdroje. Tedy u generátoru, transformátoru apod. Není příliš běžná (viz TN-C-S). Dříve (tedy v dobách, kdy byla běžná síť TN-C) se používala u sdělovacích prostředků kvůli snížení rušení způsobeném vedením zpětných proudů přes PEN u sítí TN-C. Vodiče PE a N se po rozpojení nesmí již spojit! Spojení PE a N v průběhu sítě znemožní použití proudových chráničů – způsobuje jejich buď stálé, nebo „náhodné“ vybavování. Tyto závady se relativně špatně hledají a stále existuje spousta „elektrikářů“, kteří toto nechápou.

V této síti se dá výhodně použít proudových chráničů, které zvyšují její bezpečnost. Dále je výhodné nižší rušení, protože je jako živý a ochranný použit rozdílný vodič.

Nevýhodou je vyšší cena z důvodu použití více vodičů a nemožnost zjištění (za běžných provozních podmínek) přerušení vodiče PE. Pokud není porucha na žádném přístroji, tak přerušení PE nezpůsobí žádný nebezpečný stav. Proto jsou důležité pravidelné revize, které poruchu ochranného vodiče zjistí – měří se impedance smyčky a dotykové napětí před vybavením chrániče.

 

 
barvy-vodicu-a-site-7

Porucha na spotřebiči v síti TN-S (proud se vrací do zdroje vodičem PE)

 

Pokud je v síti TN-S porucha na spotřebiči (zkrat, nebo svod na PE) prochází fázové napětí na uzemněné neživé části (vodivé části, které za normálního stavu nejsou pod napětím) spotřebiče. Tento proud podle své velikosti vybaví buď předřadný jistič, proudový chránič, nebo obojí. V instalacích jsou běžné proudové chrániče s reziduálním proudem 30 mA. Pokud tedy proud vodičem PE překročí tuto hodnotu dojde k odpojení spotřebiče od zdroje. Na neživých částech by se nemělo objevit nebezpečné dotykové napětí.

 

 

barvy-vodicu-a-site-5

Porucha v síti TN-S

 

Pokud dojde „pouze“ k přerušení vodiče PE spotřebiče nadále fungují (ochranný vodič není k vlastní funkci potřeba). Může však vzniknout nebezpečný stav, viz níž.

 

 

barvy-vodicu-a-site-6

Porucha v síti TN-S (s poruchou spotřebiče)

 

Pokud dojde k přerušení vodiče PE a zároveň k poruše spotřebiče (svod, nebo zkrat na uzemněnou neživou část) objeví se na vodiči PE a neživých částech k němu připojených nebezpečné dotykové napětí. Jističe, ani chrániče nevybaví, protože nikde neteče poruchový proud. Na neživých částech je nebezpečné dotykové napětí. Dotykem s neživou částí pod napětím se uzavře obvod – přes tělo prochází proud. Pokud tento proud přesáhne reziduální proud chrániče dojde k vybavení a odpojení spotřebiče od zdroje. Tím je zajištěna zvýšená bezpečnost.

 

 

barvy-vodicu-a-site-9

Chyba v zapojení sítě TN-S

 

Pokud dojde v sítí TN-S k propojení vodičů PE a N, tak se proud spotřebiče rozdělí mezi tyto vodiče. Poměr záleží na jednotlivých impedancích vedení. Pokud proud vodičem PE přesáhne 30 mA (nebo podle použitého chrániče) tak se odpojí zátěž od zdroje. Pokud jsou spotřebiče odpojeny tak k vypadávání chrániče nedochází.

 

 

Síť TN-C-S

 

Síť TN-C-S je kombinací sítě TN-C a TN-S. Kombinuje jejich výhody (nízká cena sítě TN-C a vysoká bezpečnost sítě TN-S). Síť začíná sítí TN-C (např. od transformátoru do rozvodné skříně) a poté se vodič PEN rozdělí na vodiče PE a N. Bod rozdělení by se měl uzemnit. Tato síť je nejběžnější.

 

barvy-vodicu-a-site-8

Síť TN-C-S

 

Síť začíná jako TN-C (se všemi výhodami i nevýhodami), poté následuje bod rozdělení, který je uzemněn a pokračuje síť TN-S. Protože však byla síť na začátku zapojena jako TN-C bude síť nazývána TN-C-S. V části sítě TN-C je většinou zapojeno minimum spotřebičů – je použita pouze jako distribuční – je provedena vodiči o větším průřezu.Napsal Petan před jedenácti měsíci v kategorii Elektronika. Připojeno 1 komentář.
Přečteno 4268x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost (viz licence). Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

Některé části textů mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | Navi | před desíti měsíci

Petane, dobrý, díky, jen prosím oprav překlepy a slovo „oběví“ má být „objeví“. Mohl bys dopracovat i další sítě?

reagovat

Připojte váš komentář!

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře.